Saskia Rodriguez

Saskia 1402
España | Pintura | 65 X 54 CM
xxxx
Saskia 1403
Reino Unido | Dibujo | 70 X 50 CM
xxxx
Saskia 1404
Reino Unido | Dibujo | 70 X 50 CM
xxxx
Saskia 1405
Reino Unido | Dibujo | 70 X 50 CM
xxxx
Saskia 1406
Reino Unido | Impresión | 66 X 50 CM
xxxx
Saskia 1407
Reino Unido | Impresión | 66 X 50 CM
xxxx
Saskia 1408
España | Dibujo | 92 X 64 CM
xxxx
Saskia 1409
España | Dibujo | 92 X 65 CM
xxxx
Saskia 1410
España | Dibujo | 90 X 55 CM
xxxx
Saskia 1411
España | Dibujo | 90 X 55 CM
xxxx
Saskia 1412
España | Dibujo | 90 X 55 CM
xxxx
Saskia 1413
España | Impresión | 50 X 70 CM
xxxx